Over ons

Kennisuitwisselingsplatform Den Haag seniorvriendelijke stad is een onafhankelijk samenwerkingsverband voor Haagse senioren en professionals. Doelstelling van het platform is onder meer het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de Haagse senioren.

In samenwerking met:

 D’article Enterprise B.V.

www.darticle.com

 

D’article richt zich op het ontwikkelen van strategische concepten die een oplossing bieden voor sociaal maatschappelijke vraagstukken. Een van onze aandachtsgebieden is het ontwikkelen van concepten voor Age Friendly Environments. Denk bijvoorbeeld aan grote en middelgrote steden in binnen- en buitenland. Deze concepten ontwikkelen wij i.s.m. bedrijven en onderwijsinstanties. Daarnaast zijn er ook projecten en campagnes die zich richten op het begeleiden van sociaal-maatschappelijke projecten onder meer voor mensen met een beperking en senioren.

 D’article maakt bij het ontwikkelen van haar concepten gebruik van diverse kwalitatieve onderzoeksmethodieken zoals: Design Thinking & Development principes en Human Centred Design.

De Haagse Hogeschool

www.dehaagsehogeschool.nl/

 

Age-Friendly Den Haag en het lectoraat Urban Ageing

Het lectoraat Urban Ageing van De Haagse Hogeschool doet onderzoek en verzorgt onderwijs op het gebied van seniorvriendelijke steden. Een leidraad hierbij is de Global Age-Friendly Cities Guide van de Wereldgezondheidsorgansiatie die steden helpt om age-friendly te worden. Door de WHO zijn acht domeinen van een age-friendly stad bepaald die teruggrijpen op aspecten van de stedelijke samenleving. Deze domeinen zijn: thema’s

 

Den Haag heeft een aantal uitdagingen zoals het vergroten van de vitaliteit van de oudere inwoners, het tegengaan van eenzaamheid en het langer thuis kunnen wonen. Door een hogere vitaliteit hoopt de stad dat ook de eenzaamheid vermindert. Meer dan de helft van de ouderen in Den Haag heeft namelijk gevoelens van eenzaamheid. Een grotere vitaliteit moet samengaan met eropuit trekken, nieuwe verbanden aangaan, nieuwe mensen leren kennen. Ouderen leven gemiddeld 20 jaar langer dan 50 jaar geleden. Het lectoraat wil wat betekenen in die extra 20 jaar. De vraag hierbij is: Wat kan het lectoraat doen om ouderen prettig en succesvol in de stad te laten wonen?

 

Op het gebied van onderwijs is een van de doelen om ouderenzorg een aantrekkelijk domein te laten zijn voor studenten om na hun studie te kiezen. Vanaf september 2019 start het lectoraat met een minor Age-Friendly Cities, een samenwerking tussen docentonderzoekers van drie faculteiten van de Haagse Hogeschool en in partnerschap met het Lectoraat Mantelzorg. Het uitstroomprofiel op ouderen dient bovendien meer gestalte te krijgen binnen opleidingen als Social Work en Verpleegkunde. Daarom streeft het lectoraat ernaar ouderen ook daadwerkelijk te laten participeren. Het liefst mensen van 75 of ouder, die affiniteit hebben met onderwijs en onderzoek, en die als ambassadeur van het lectoraat met studenten en externe partijen in zee willen gaan. Het gaat erom dat ouderen als rolmodel en inspirator dienen. Deze ouderen kunnen we betrekken bij nieuwe onderwijsactiviteiten voor de minor, in de reguliere curricula en voor de nieuwe Master Healthy Ageing Professional van de afdeling Masters & Professional Courses.

 

Op het gebied van onderzoek is het lectoraat ingebed in de structuren van de Faculteit Sociaal Werk & Educatie en het Platform Kwaliteit van Leven – Mens en Technologie. Op 1 mei start het SIA RAAK MKB project “Naar verantwoorde rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen”. In dit onderzoek gaat het om hoe belemmeringen die (sociale) ondernemers ervaren in de governance van woonvormen, kunnen worden weggenomen, in het bijzonder op het gebied van het organiseren van inspraak en het omgaan met regelgeving.

 

Verder participeert het lectoraat in het Monitoringsplatform Leeftijdsvriendelijk Den Haag. Het platform bevordert dat kwalitatieve data over ouder worden in Den Haag wordt verzameld en getoetst, verrijkt en van nuance wordt voorzien. Dit toetsen en verrijken vindt met uiteenlopende methodieken plaats, en het Lectoraat draagt hier graag aan bij.

Gemeente Den Haag

www.denhaag.nl

 

In Den Haag wonen ruim 73.000 65-plussers en deze groep groeit de komende jaren. Den Haag wil een gemeente zijn waar ouderen prettig en waardig oud kunnen zijn en waarin zij actief en bij de tijd blijven. Met het programma ‘Seniorvriendelijke Stad’ wil zij dat senioren zich betrokken blijven voelen en in een veilige omgeving wonen met toegankelijke en passende voorzieningen. De gemeente organiseert veel activiteiten voor ouderen. De gemeente werkt samen met zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook ondernemers en particulieren in de stad.

 

GGD Haaglanden

www.ggdhaaglanden.com

Hulsebosch Advies

https://samenkracht.nu/index.php?pagina=nieuws

 

Loes Hulsebosch

Master of Social Work, zelfstandig gevestigd als Hulsebosch Advies, projectleider SamenKracht.nu.

Hulsebosch Advies is expert in het ontwikkelen en implementeren van sociale innovatie in wonen, zorg, welzijn en gebiedsgerichte samenwerking, waarbij bewonersbetrokkenheid leidend is. Recente activiteiten: iZi Gezond Lang Thuis, Woonservicewijken, Seniorvriendelijke wijken, Zorgbed in de wijk, Haags Ontmoeten, SamenKracht80+, SamenKracht.nu.

 

SamenKracht.nu

SamenKracht.nu is een sociale innovatie, geconcretiseerd in een methodiek gericht op erkenning en waardering van de kennis en kunde van ouderen in de oudste generaties. SamenKracht.nu traint moderators, die vervolgens dialoogbijeenkomsten, zgn. ‘ateliers’, met ouderen organiseren en leiden. Tijdens deze activerende bijeenkomsten zoeken ouderen zelf antwoorden op vragen op gebied van ‘meedoen en ertoe doen’ en inspireren zij elkaar over prettig en waardig oud worden in deze tijd.

SamenKracht.nu wordt gebruikt in de volgende lijnen:

  • SamenKracht80+, met de oudste ouderen.
  • SamenKracht dialoogbijeenkomsten Seniorvriendelijke wijken.
  • SamenKracht Dementievriendelijke wijken, met mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.
  • SamenKracht in Diversiteit, met ouderen met een migratie achtergrond en/of diversiteit in culturen.

In alle lijnen gaat de dialoog over door de deelnemende ouderen zelf gekozen thema’s van domeinen van kwaliteit van leven: materiële situatie, sociale contacten, lichaam en geest, arbeid en prestatie, waarden en inspiratie.

 

Senioren Collectief Haaglanden

www.seniorencollectiefhaaglanden.nl/

 

Het senioren collectief  Haaglanden , opgericht in augustus 2017 en voortgekomen uit een landelijke organisatie, wil een  lokale  belangenbehartiger zijn. Het motto van de vereniging is : Vóór, Dóór en Met Senioren. Of met andere woorden:  Solidair met elkaar en opkomen voor elkaar.

 

Als plaatselijke  vereniging is het Senioren Collectief Haaglanden vooral gericht op plaatselijke belangen. Belangrijke speerpunten daarbij zijn het benadrukken bij zowel de gemeentelijke overheid, als bij diverse maatschappelijke instellingen dat niet óver senioren wordt gesproken maar vooral met senioren. Het Senioren Collectief Haaglanden heeft geen betaalde krachten in dienst en doet haar werkzaamheden uitsluitend met senior vrijwilligers.

 

De vrijwilligers van het Senioren Collectief zijn zeer gemotiveerd. Zij zijn goed getraind en worden ook steeds bijgeschoold. Zij zijn op de hoogte van de plaatselijke situaties en mogelijkheden.  Zij komen  bij de mensen  thuis  om als onafhankelijke clientondersteuner advies en ondersteuning te geven,  bij Wmo aanvragen, thuisadministratie en belastinghulp. Regelmatig worden er voorlichtingsmiddagen gegeven over allerlei onderwerpen. Maar er zijn ook allerlei activiteiten op gebied van ontspanning.

Stedelijke Ouderen Commissie

www.socdenhaag.nl/

 

De SOC brengt advies uit aan de gemeente over alle onderwerpen waar u als oudere in de Haagse stad mee te maken heeft of krijgt. Dat kan zijn op verzoek van de gemeente of ongevraagd, op eigen initiatief.
Het gaat om uiteenlopende onderwerpen zoals (groeps)wonen door ouderen, mobiliteit, veiligheid, zorg, welzijn, mantelzorgondersteuning, werk en inkomen, sport en bewegen, actieve cultuurparticipatie, eenzaamheidsbestrijding etc. De SOC streeft er naar om de verschillende onderwerpen in hun onderlinge samenhang te bekijken.

Xtra

www.xtra.nl/

 

Xtra vormt het bestuur van de organisaties Mooi welzijn, Voor welzijn, Zebra welzijn, MEE ZHN, VTV, Xtra plus, Xtra werk en JongLeren. Wij staan klaar voor bewoners van jong tot oud. Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van mensen benut en geven wij hen de kans om problemen zelf  of samen met hun sociale netwerk op te lossen. De integrale dienstverlening van Xtra is gebaseerd op de vraag van bewoners. Daar waar nodig gaan wij er actief op af.

 

Ook zoeken wij naar langdurige en vaak collectieve oplossingen die mensen bij elkaar brengen in onze buurten en wijken. Naast professionele inzet beschikt Xtra over een groot aantal vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van onze Haagse bewoners. Als maatschappelijk ondernemer werken wij daarnaast nauw samen met andere dienstverleners zoals scholen, de politie, Jeugd(gezondheid)zorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, bewonersorganisaties en ouderenzorg. Samen met hen geven wij inhoud aan modern welzijnswerk.

Een initiatief van:

Tekst vergroten/verkleinen
Kies contrast